کتاب هایی برای طراحی رابط کاربری

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

طراحی رابط کاربری یکی از مهمترین بخش های طراحی یک محصول دیجیتال است. در ادامه یک لیست از کتاب هایی که به شما در یادگیری و بهبود مهارت های طراحی رابط کاربری کمک می کنند، ارائه می شود:

“Don’t Make Me Think” نوشته Steve Krug:

این کتاب در مورد طراحی رابط کاربری آسان و قابل استفاده است. نویسنده به شیوه ای ساده و روان نکات اساسی را برای طراحی رابط کاربری موفق ارائه می دهد.

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

“The Design of Everyday Things” نوشته Don Norman:

این کتاب بررسی می کند که چگونه اصول طراحی محصولات فیزیکی می تواند در طراحی رابط کاربری موفق مفید باشد. نویسنده به شیوه ای علمی و عملی نکات مهمی در مورد طراحی رابط کاربری موفق ارائه می دهد.

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

“Designing Interfaces” نوشته Jenifer Tidwell:

این کتاب به بررسی مهم ترین اصول و روش های طراحی رابط کاربری می پردازد. نویسنده با استفاده از مثال های عملی و نکات کاربردی به شما کمک می کند تا به طراحی رابط کاربری موفقی برای محصول خود برسید.

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

“Designing for Interaction” نوشته Dan Saffer:

این کتاب به بررسی اصول و روش های طراحی رابط کاربری برای محصولات دیجیتال می پردازد. نویسنده با استفاده از مثال های عملی و نکات کاربردی به شما کمک می کند تا به طراحی رابط کاربری موفقی برای محصول خود برسید.

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

“The Elements of User Experience” نوشته Jesse James Garrett:

این کتاب به بررسی مهم ترین اصول طراحی رابط کاربری می پردازد. نویسنده با استفاده از مثال های عمومی به کاربران در درک بهتر مطالب و به کارگیری اصول صحیح در طراحی رابط کاربری کمک کرده است

طراحی رابط کاربری - مهرداد قادرمرزی

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.